Najnowsze artykuły

Komora korozyjna jako nar(...)

MPWiK we Wrocławiu od pewnego czasu dysponuje komorą korozyjną, a niniejszy artykuł przybliża przebieg przeprowadzonych badań odporności elementów armatury na korozję.

W komorze tworzy się warunki korozyjne przez rozpylanie solanki (5-procentowy roztwór), ewentualnie z domieszką kwasów, aby uzyskać środowisko kwaśne1. Te agresywne warunki przyspieszają korozję materiałów testowanych w komorze. Są to badania porównawcze, pozwalające (...)

»

Efektywność sieci kanaliz(...)

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 r., sieć kanalizacyjna była ponad dwukrotnie krótsza od sieci wodociągowej i mierzyła prawie 143 tys. km, przy liczbie przyłączy do budynków wynoszącej ok. 2,9 mln sztuk. 

W stosunku do 2013 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o blisko 10 tysięcy km (z tego 60% na terenach wiejskich) przy równoczesnym wzroście liczby przyłączy o 1(...)

»

Hydranty dawniej i dziś

Hydranty są ważnym, choć często niedocenianym elementem miejskiej infrastruktury. Zauważalny jest ich rozwój – zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu – od zabytkowych, które nadal królują na starówkach, przez nowe i oryginalne wzory aż do innowacyjnych rozwiązań projektowych, takich jak hydranty teleskopowe.

Hydranty to urządzenia, które umożliwiają pobór wody bezpośrednio z sieci lub instalacji wodociągowej do celów przeciw(...)

»

Innowacyjna metoda natlen(...)

W przepompowni w miejscowości Lubczyna wdrożono nowoczesną metodę natleniania ścieków przy wykorzystaniu aplikatora powietrza typu ATOL-OXY.

W styczniu 2016 r. Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja zawarły umowę z producentem innowacyjnego urządzenia do natleniania ścieków, której celem było zainstalowanie i zbadanie skuteczności wdrażanego rozwiązania o nazwie ATOL-OXY w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych systemu kanalizacyjnego w miejscowośc(...)

»

Regulator na rynku wody?

Prace legislacyjne nad nową ustawą Prawo wodne wchodzą w decydującą fazę. Towarzysząca im dyskusja ogniskuje się m.in. na opłatach za usługi wodne czy na kompetencjach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Od pewnego czasu istotnym elementem debaty1 dotyczącej nowego Prawa wodnego jest również propozycja powołania regulatora na rynku wody. 

Co istotne, pomysł utworzenia tego rodzaju organu stał się w ostatnich dni(...)

»

Polska przegrała przed Tr(...)

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Polska nie dokonała pełnej i prawidłowej transpozycji dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Ogłoszenie wyroku nastąpiło 30 czerwca 2016 r. (sprawa C-648/13, Komisja Europejska przeciwko RP)1.

Na problemy dot. niewłaściwej transpozycji przez Polskę Ramowej Dyrektywy Wodnej (...)

»

Plany powołania centralne(...)

W 2017 roku czekają nas zmiany w systemie opłat i wynagrodzeń za korzystanie z usług wodnych. Nowe Prawo wodne zaktualizuje m.in. stawki opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych. Nurtujące wszystkich pytanie brzmi: czy zmiana regulacji przełoży się na wzrost rachunków za wodę dla przeciętnego Kowalskiego?

Wydaje się, że kluczowa w tej kwestii będzie zdolność lokalnych regulatorów rynku do kontroli kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-k(...)

»

Polecane artykuły

W przyjaźni z… chemią

Przedsiębiorstwa chemiczne coraz chętniej inwestują w innowacje. Z roku na rok intensyfikują swoje wydatki na badania i rozwój. A od tego, jak bardzo firmy te będą dążyły do zmian, zależy poziom naszego życia i stan środowiska, bo przecież chemia jest wszędzie… Chemia wykorzystywana jest w produkcji tworzyw sztucznych, środków czystości, farb, lakierów, wyrobów gumowych, farmaceutycznych itd. Większość z nas (...)
»