Najnowsze artykuły

Stacjonarny system zdalne(...)

W ramach instalacji i w celu zapewnienia prawidłowej pracy stacjonarnego systemu zdalnego odczytu dokonano wymiany wszystkich wodomierzy głównych na urządzenia przystosowane do zdalnego odczytu (ponad 7300 szt.).
Budowa stacjonarnego systemu odczytu wskazań wodomierzy miała na celu zautomatyzowanie całego procesu, wyeliminowanie błędów pozornych, wynikających m.in. z przesunięć czasowych w odczytach u poszczególnych odbiorców, oraz umożliwienie bilansowania strat wody n(...)

»

Zdalny odczyt wodomierzy (...)

Dlatego warto pamiętać, że wybór konkretnego systemu to poważne przedsięwzięcie logistyczne dla przedsiębiorstwa, generujące szereg problemów technicznych, niemałe koszty i wieloletnie skutki związane z wyborem konkretnego rozwiązania.
Dlatego decydując się na system zdalnego odczytu wodomierzy, należy odpowiedzieć na podstawowe pytania:

  1. Jaki ma być cel systemu: fakturowanie odbiorców czy monitoring zużycia wody? Oba cele nie wykluczają się wzaje(...)
»

Po co policja w odpadach?

O konieczności wyspecjalizowanej i profesjonalnej kontroli prowadzonej przez powołaną do tego policję środowiskową (odpadową) od kilku lat mówi branża odpadowa. Niestety, apele te pozostają bez echa, a tymczasem szara strefa rozkwita.

Nie ma „odpowiedniego klimatu politycznego”, by tworzyć kolejną policję. Zadania kontroli i czasami wskazówki, jak to robić, dostają wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, wydziały środowiska w staros(...)

»

Restrykcyjne limity na ka(...)

Rozporządzenie nawozowe to akt prawny, który może mieć wpływ na wiele gałęzi gospodarki w Polsce. Warto przyjrzeć się, jak rozwijają się prace nad tym dokumentem.


Przypomnijmy – rozporządzenie stanowi europejską harmonizację nawozów nie tylko syntetycznych, ale też tych zawierających substancje organiczne lub pokarmowe pochodzące zarówno ze źródeł pierwotnych, jak i z recyklingu odpadów. Dodatkowo wprowadzane są ostrzejsze normy zan(...)

»

Porządkowanie gospodarki (...)

W związku z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, różnymi formami ochrony przyrody objęto cały obszar gm. Bieliny. Ponad 62% jej powierzchni znajduje się w granicach Świętokrzys- kiego Parku Narodowego oraz jego otuliny, przy czym północny fragment włączono do obszaru Łysogóry sieci Natura 2000. Lasy na wschodzie gminy należą do Ostoi Jeleniowskiej, a kompleksy leśne na południu do Lasów Cisowsko-Orłowińskich. Pozostałą część gminy obejmuje Cisowsko-Orłowiński Park(...)

»

Deszczówka – głos w dysku(...)

Zgodnie z pierwotnym założeniem autorów projektu, ustawa miała wejść w życie 1 stycznia 2017 r. W połowie lutego br. wciąż jednak nie znamy ostatecznego kształtu projektu ustawy, a przekazywane przez Ministerstwo Środowiska informacje o jej treści i losach są skąpe. Jednak w oczekiwaniu na przyjęcie ostatecznych rozwiązań nie budzi wątpliwości to, że jedną z istotniejszych zmian o poważnych konsekwencjach będzie proponowana przez autorów ustawy zmiana w zakresie statu(...)

»

Kodeks urbanistyczno-budo(...)

W poprzednim numerze „Wodociągów-Kanalizacji” rozpoczęliśmy cykl artykułów, dotyczących proponowanych uregulowań procesu inwestycyjnego w odniesieniu do inwestycji celu pub- licznego, ujętych w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. W części drugiej przeanalizowany zostanie kolejny akt administracyjny, do którego uzyskania będzie zobowiązany inwestor.

Decyzja zintegrowana

Zgodnie z założeniami projektodawców, decyzja zintegrowana(...)

»

Polecane artykuły

Krajobraz jako przedmiot (...)

Nauce prawa stawiane jest dziś pytanie, czy krajobraz jako przedmiot ochrony prawnej obejmuje układy abiotyczny, biotyczny i antropogeniczny oraz jego fizjonomię, czy też tylko fizjonomię krajobrazu. Najzupełniej oczywiste jest, że fizjonomia nie może istnieć bez tworzących ją układów, ale to wręcz banalne spostrzeżenie nie zwalnia od poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czym różni się prawna ochrona krajobrazu od prawnej ochrony układów nań się składających.
»

Efektywność energetyczna (...)

Zagadnienia związane z oszczędzaniem energii zajmują szczególne miejsce w polityce energetycznej Polski do 2030 r. Wynika to m.in. z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ograniczania emisji dwutlenku węgla. Warunki oraz kierunki działań prowadzących do oszczędności energii w branży energetycznej oraz zakładach przemysłowych były tematem konferencji pn. „Efektywność energetyczna – cele, zadania i środki realizac(...)
»