Najnowsze artykuły

Zarządzanie gospodarką w(...)

W 2015 roku ze zbiorczego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków korzystało 68,7% ludności kraju, w tym 89,3% w miastach i 37,3% na terenach wiejskich1.

Dynamika zmian na przestrzeni 10 lat w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w miastach, a także na wsiach obrazuje złożoność problematyki gospodarki ściekowej obszarów wiejskich2. Dane GUS-u wskazują na znaczne dysproporcje w korzystaniu z sieci kanaliz(...)

»

Klastry energetyczne – cz(...)

Działalność różnego rodzaju podmiotów w ramach tzw. klastrów jest podejmowana w Polsce już od kilku lat. Ten model współpracy nie cieszy się jednak szczególną popularnością wśród przedsiębiorstw wod-kan. Trend ten mogą zmienić nowe, a także zapowiadane regulacje prawne. 

Coraz częściej można usłyszeć pogląd, iż energetyka przyszłości będzie opierała się na rozproszonej i lokalnej generacji, wykorzystującej różne źródła ene(...)

»

Obowiązek przeprowadzenia(...)

Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (DzU z 2016 r. poz. 831, dalej u.e.e.) weszła w życie 1 października 2016 r. Jej art. 36 wprowadza obowiązek wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw, co budzi spory niepokój wśród firm wod-kan.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 u.e.e., audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń, dotyczących proponowanych p(...)

»

Raport: Taryfy za zbiorow(...)

Koszty prowadzenia działalności ponoszone przez przedsiębiorstwa wod-kan niezmiennie budzą emocje (ich wysokość oraz celowość). To nie tylko element analizowany podczas weryfikacji taryf i brany pod uwagę przy ich zatwierdzaniu przez rady gmin, ale również kwestia analizowana i komentowana przez NIK, UOKiK, media, a w ostatnim czasie także przez przedstawicieli rządu. 

W niniejszym raporcie, postanowiliśmy skupić się tylko na jednym, wybranym el(...)

»

Audyt energetyczny na poz(...)

Jednym z działań niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie poprawy efektywności energetycznej gospodarki europejskiej są audyty energetyczne.

Artykuł 8 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE) zaleca: Państwa członkowskie stwarzają warunki umożliwiające wszystkim końcowym odbiorcom energii dostęp do audytów energetycznych wysokiej jakości, które są opłacalne […].

Ustawa o efektywności energetycznej(...)

»

Ochrona stanu obecnego to(...)

Określony w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r., wolumen dla aukcji istniejących powinien, w naszej opinii, uwzględniać możliwość migracji przynajmniej części farm wiatrowych (zarówno do 1 MW jak i powyżej tego progu). Szacujemy, że w Polsce może być nawet 600 instalacji o mocy do 1 MW (włącznie), które razem stanowią(...)

»

Co zatruwa naszą atmosfer(...)

Atmosfera jest jednym z trzech segmentów środowiska. Najbardziej na zdrowie i życie człowieka oddziałuje stan atmosfery.

Prognozowane przez niektórych naukowców zmniejszenie zawartości tlenu w atmosferze w perspektywie dwustu lub trzystu lat może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Jest oczywiste, że o jakości atmosfery decydują rodzaj i ilość emisji zanieczyszczeń do niej przekazywanych, których źródłami pierwotnymi są:

• proces(...)

»

Polecane artykuły

Surowce – Energia – Efekt(...)

W połowie października 2011 r. w Zakopanem odbyła się XXV Jubileuszowa Konferencja z cyklu: zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Surowce – Energia – Efektywność – 2011, zorganizowana przez Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. W konferencji udział wzięło 270 osób, w tym reprezentanci środowiska naukowego ((...)
»

Plany redukcji strat wody

Przedsiębiorstwa wodociągowe na całym świecie stosują różne technologie i urządzenia w walce ze stratami wody. Oczywiście rozwiązania te w chwili ich implementacji są ściśle dopasowywane do posiadanej infrastruktury technicznej i zasobów przedsiębiorstwa. Okazuje się jednak, że ciągły napływ nowych urządzeń i technologii stawia przed eksploatatorem sieci regularne i stałe wyzwania. W tej sytuacji prosta wiedza o efektywności zastosowanego środka do walki (...)
»