Najnowsze artykuły

Zielone światło dla (eko)(...)

Korzystając z miejskiego transportu zbiorowego, a nie indywidualnego, jakim są samochody, przyczyniamy się do zredukowania ilości gazów cieplarnianych, hałasu, a także pyłów, powodujących zjawisko niskiej emisji. W transporcie publicznym emisja CO2 na jednego pasażera jest dużo mniejsza niż emisja tego gazu na jedną osobę podróżującą samochodem osobowym. Warto również zwrócić uwagę na zmiany, jakie następują na polu komunikacji miejskiej. Już na pierwszy (...)

»

Inteligentne rozwiązania (...)

Innowacyjność jest dziś synonimem postępu i nowoczesności w każdym zakresie – od sfery społecznej, poprzez system edukacyjny, do gospodarki. Nieustannie poszukiwane są nowe rozwiązania, które przyczynią się do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, podniosą poziom rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zapewnią wysoką jakość życia.

Mimo że innowacyjność i rozwój zrównoważony to dwa różne terminy, to ich znaczenie dla gospodarki, nauki oraz postęp(...)

»

Wartość (z) wraków (...)

Europejska Federacja „Transport i Środowisko” (ang. Transport & Environment) pod koniec ubiegłego roku opublikowała ranking Green Car Tax, obrazujący, w których krajach podatki najbardziej i najmniej skutecznie zachęcają do zakupu nowych, bardziej przyjaznych środowisku samochodów1. Szczególną uwagę zwracano na ich energooszczędność oraz niskoemisyjność. Analizie poddano 15 państw, w tym Polskę, która uplasowała się w nim na ostatnim miejscu (tab.), gd(...)

»

Ulgi za ekologię(...)

Europejska Federacja „Transport i Środowisko” (ang. Transport & Environment) pod koniec ubiegłego roku opublikowała ranking Green Car Tax, obrazujący, w których krajach podatki najbardziej i najmniej skutecznie zachęcają do zakupu nowych, bardziej przyjaznych środowisku samochodów1. Szczególną uwagę zwracano na ich energooszczędność oraz niskoemisyjność. Analizie poddano 15 państw, w tym Polskę, która uplasowała się w nim na ostatnim miejscu (tab.), gd(...)

»

Śladami...autobusów elekt(...)

Ślad węglowy (ang. carbonfootprint) jest metodą liczenia wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko. Jest to całkowita ilość emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych liczona w całym cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa, podawana w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e). Metodę tę można również wykorzystać w celu określenia wpływu różnych rodzajów transportu na środowisko.

Analizy pokazują, że ok. 80% śladu węglowego przed(...)

»

Ekoinnowacje w logistyce (...)

Stopień ochrony środowiska oraz innowacyjności w jakimkolwiek obszarze działalności człowieka mówi o poziomie wprowadzanej ekoinnowacyjności. Ekoinnowacyjność jest szczególną formą innowacyjności, służącą minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności produkcyjnej i usługowej na środowisko. Zapewnia również efekt w postaci ograniczenia wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych. Zastosowanie ekoinnowacyjności w skali globalnej skutkuje m.in. ograniczeniem ni(...)

»

Od redaktora(...)

Dobrze rozwinięta sieć transportowa jest ważną częścią łańcucha dostaw. Wspiera handel oraz wzrost gospodarczy, a także sprzyja tworzeniu miejsc pracy. Sieci transportowe umożliwiają efektywną dystrybucję towarów i przemieszczanie się ludzi. Transport został uznany za dziedzinę gwarantującą zapewnienie trzech z czterech swobód stanowiących podstawy wspólnego rynku – swobody przepływu osób, towarów i usług – co zostało zapisane w traktacie rzymskim z 1957 r. Udz(...)

»

Pszczoły w mieście(...)

Obecnie niemal wszystkie ekosystemy na ziemi są bezpośrednio lub pośrednio poddane presji człowieka. Większość gatunków funkcjonuje w środowiskach podlegających silnej antropopresji, a tylko nieliczny odsetek występuje na obszarach mało zmienionych i chronionych. Z tego względu obszary zdominowane przez człowieka mają również duże znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Urbanizacja wywołuje szereg trwałych zmian w środowisku, kt(...)

»

Polecane artykuły

Biogaz raz jeszcze(...)

 V edycja konferencji „Biogaz – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” odbyła się 25 października 2012 r. w Warszawie. Spotkanie stanowiło odpowiedź na dyrektywę Unii Europejskiej, przewidującą co najmniej 15% udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Polski do 2020 r. W konferencji uczestniczyli przede wszystkim inwestorzy. W tym roku było ich aż 140, z przedsiębiorstw prywatnych oraz zakład&oacu(...)
»

Wybrane zagadnienia związ(...)

W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na racjonalne odprowadzanie wód deszczowych. Jest to związane z obserwowanym obniżeniem się zwierciadła wód gruntowych na terenach zurbanizowanych, a także z problemami wynikającymi z eksploatacji systemów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. Ujemne skutki uszczelniania powierzchni terenu, uwidaczniają się we wzroście szybkości spływu powierzchniowego wód opadowych do odbiornika, co powoduje wzrost stanów wód powodziowy(...)
»