Najnowsze artykuły

Jakoś(ć) to będzie

W zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia Polska musi do 2020 r. osiągnąć poziom 50% w przypadku frakcji surowcowych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła), a do 2030 r. pułapy 75% i 65% odpowiednio w odniesieniu do odpadów opakowaniowych i komunalnych. Wypełnienie tych obowiązków może okazać się trudne, i to nie tylko ze względu na brak surowca, ale też z uwagi na niską jakość tego już zebranego. Sygnalizują to eksper(...)

»

Czy polskie gminy „grają (...)

Mimo że obowiązkiem gmin jest ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania, to z raportu Instytutu Sobieskiego wynika, że selektywną zbiórkę bioodpadów prowadzi zaledwie 53% polskich gmin. Dlaczego?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), obowiązkiem gminy jest ograniczenie do 16 lipca 2020 r. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W ten(...)

»

Poprawa efektywności ener(...)

Na działalność wodociągowo-kanalizacyjną składa się wiele procesów technologicznych o energochłonnym charakterze. W przypadku MPWiK we Wrocławiu zużycie energii elektrycznej jest drugą co do wielkości pozycją kosztową, a największymi odbiornikami są układy pompowe w Zakładach Produkcji Wody oraz we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. 

Mając na uwadze skalę działalności i wielkość wrocławskiego systemu (...)

»

Dwa kroki do Europy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w efekcie zrealizowanych w ciągu niespełna trzech lat inwestycji osiągnęło europejski standard oczyszczania ścieków.

Zobowiązania Polski wynikające z Traktatu Akcesyjnego, dyrektywy ściekowej 271/91/EWG oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zawierają wymogi, jakie do 31 grudnia 2015 r. powinny spełniać przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizac(...)

»

Wykorzystanie hietogramu (...)

Podstawową kategorię danych niezbędnych do modelowania funkcjonowania systemów kanalizacyjnych stanowią informacje o opadach deszczu.

W zależności od celów stawianych modelowaniu oraz stosowanych modeli obliczeniowych dla systemów kanalizacyjnych można wyróżnić kilka wariantów obciążenia opadem zlewni, na terenie której zlokalizowany jest dany system1. Mogą one być przedstawione za pomocą wykresów obrazujących rozkład natężenia de(...)

»

Projekt „Łódzkie Ogrody D(...)

Wiosną i latem 2015 r. Fundacja Sendzimira zrealizowała pilotażowy projekt „Łódzkie Ogrody Deszczowe – edukacja o zrównoważonym gospodarowaniu wodą w mieście”.

Przeprowadzono serię warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców Łodzi, podczas których uczestnicy poznawali sposoby tworzenia ogrodów deszczowych zatrzymujących wodę w krajobrazie miejskim, aby ograniczyć zagrożenie powodziami miejskimi, związanymi z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi (...)

»

Zasadność stosowania urzą(...)

W ciągu kilku ostatnich dekad nastąpiły bardzo istotne zmiany w podejściu do funkcji systemów odwodnień miast i roli, jaką powinny odgrywać te systemy w przestrzeni miejskiej.

Tradycyjnie służyły one łagodzeniu i ograniczaniu skutków powodzi, co sprowadzało się do jak najszybszego odprowadzenia wód opadowych z powierzchni uszczelnionych do systemów kanalizacyjnych i dalej do odbiornika. Z czasem jednak zaczęto dostrzegać wady tego typu rozwiązań(...)

»

Kanadyjski przykład zielo(...)

Jak na silnie zurbanizowanych terenach Vancouver sprawdza się zielona infrastruktura w gospodarce wodami opadowymi?

Metro Vancouver – metropolia miejska położona na południowo-zachodnim wybrzeżu Kanady w prowincji Kolumbia Brytyjska – jest trzecim co do wielkości (po Toronto i Montrealu) miastem w Kanadzie1. Odznacza się spektakularnym położeniem, nowoczesną architekturą, proekologiczną infrastrukturą miejską i świetną kondycją ekonom(...)

»

Polecane artykuły

Jakie dane udostępniać?

Po obszernej dawce teorii na temat ustawy o ochronie danych osobowych przyszedł czas na jej zastosowanie w praktyce. Będzie ona prezentowana w formie pytań i odpowiedzi. (red.)   Czy ustawa o ochronie danych osobowych reguluje kwestie zakresu danych, jakich firma zajmująca się odbieraniem odpadów komunalnych może żądać na potrzeby zawarcia umowy? Tak, jeśli bowiem w przepisach regulujących działanie podmiot&oa(...)
»

Zabawa w niezwykłym parku

Millenáris Park to centrum sztuki, nauki i techniki, będące dla Budapesztu tym, czym jest Museums Quartier dla Wiednia lub Tate Modern dla Londynu. Budynki dawnej fabryki GANZ zyskały nowe zastosowanie, a w ich otoczeniu powstał park – miejsce wypoczynku i rekreacji, którego wielką ozdobą jest bajkowy plac zabaw. Park zlokalizowano na terenie poprzemysłowym, który zmienił się nie do poznania. Budynki co prawda zostały zachowane, a(...)
»