Najnowsze artykuły

Odbierać certyfikaty

Każda moda ma to siebie, że wystrzeliwuje eksplozją pomysłów, wzbudza zainteresowanie, by potem opaść jak kurz na budowie. Dobrze się stało, że ekologia stała się modna, ale by nie przebrzmiała, musi przeobrazić się w nawyk.

Jednym z elementów tej mody jest społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), które jest katalogiem „przejrzystych i etycznych” działań organizacji kierowanych do społeczeństwa i wp(...)

»

Wynagrodzenie za ustanowi(...)

Problem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu jest istotny zarówno z teoretycznego, jak i z praktycznego punktu widzenia. Wynagrodzenie to stanowi poważny element, choć nie w każdym przypadku obligatoryjny.

Pomimo iż wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu odgrywa istotną rolę, to ustawodawca jest wyjątkowo wstrzemięźliwy w określaniu sposobu jego ustalania. Powoduje to określone skutki i nierzadkie rozbieżności w(...)

»

O parkingach racjonalniej

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Tychach 12 maja br. podjęto stanowisko dotyczące projektu zmiany zasad pobierania opłat za parkowanie samochodów.

– Od dawna walczymy o racjonalność w systemie parkowania. Do tej pory rządzący byli głusi na nasze wnioski, chociaż były one niezwykle potrzebne i logiczne. Jesteśmy za tym, aby samorządy miały swobodę w kształtowaniu stawek za opłaty parkingowe. W Tychach czy Gliwicach jest krańcowo inna sytuacja ni(...)

»

O odpadach na Podlasiu

Wizyta w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Zambrowie rozpoczęła wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w województwie podlaskim.

Spotkanie w zambrowskim PGK dotyczyło uwarunkowań działania systemu gospodarki odpadami zarówno w województwie podlaskim, jak i w całym kraju. Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Odpadami spotkał się z prezesem spółki PGK, Mieczysławem Kaczyńskim, oraz przedstawicielami spółek komunal(...)

»

Przestrzeń w Strategii na(...)

Przyjęta przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) w znaczącym stopniu dotyczy zagadnień przestrzeni – jej odpowiedzialnego wykorzystania i umiejętnego zarządzania.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) ma stać się „główną, krajową strategią rozwojową, określającą podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzenny(...)

»

Mały, ale bolesny problem(...)

Gospodarka odpadami to system, w którym czasami z pozoru małe elementy mogą mieć istotny wpływ na całość. Jednym z takich trudnych elementów są odpady niebezpieczne i problemowe wytwarzane w gospodarstwach domowych

Gminy lub ich związki wspólnie z instalacjami regionalnymi organizują i eksploatują system, ponosząc także odpowiedzialność za jego efektywne działanie. Jednym z istotnych problemów w zakresie gospodarki odpadami, z którym od lat bory(...)

»

Czysty biznes

Trwające prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi skłaniają do szerszej refleksji na temat organizacji systemu w tym zakresie.

Obecnie ustawa zakłada, że wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził (...)

»

System wsparcia kogenerac(...)

Na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska dyskutowano na temat systemu wsparcia dla wysoko sprawnej kogeneracji po 2018 r. Według oficjalnego stanowiska, rząd widzi korzyści z jego wprowadzenia, ale priorytetem będzie rynek mocy.

Ostatecznie o wejściu w życie wsparcia ma zadecydować enigmatycznie brzmiący bilans kosztów i korzyści dla państwa. W odpowiedzi branża podkreśla, że kogeneracja (...)

»

Polecane artykuły

Skuteczność higienizacji (...)

Komunalne osady ściekowe, ze względu na swoje specyficzne właściwości, są odpadem kłopotliwym i stanowią poważny, nierozwiązany do tej pory problem większości krajowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z Krajowym planem zagospodarowania odpadów 2014, szacuje się, że w 2015 r. powstanie 662 000 Mg ton suchej masy osadów. Wysokie uwodnienie (80%), zawartość podatnych na rozkład związków organicznych, jak również obecność mikroorganizmów chorob(...)
»

Gospodarka odpadami opako(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi funkcjonuje na obecnych zasadach od 2002 r. Wtedy weszły w życie dwie ustawy z 11 maja 2001 r., transponujące do polskiego prawa dyrektywę UE z 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, a mianowicie ustawa o obowiązkach przedsiębiorców oraz ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Od tej chwili polski system gospodarki od(...)
»