Najnowsze artykuły

Ołówek i kartka

Przepis na weryfikację wydaje się prosty. Weź liczbę ludności w danym regionie gospodarki odpadami i pomnóż przez roczną (statystyczną) produkcję zmieszanych odpadów komunalnych, a ustalisz w ten sposób wielkość strumienia odpadów, jaki ma być przetworzony w RIPOK-u. Przeanalizuj moce przerobowe istniejących instalacji w zderzeniu z uzyskanymi danymi. Ustal, czy te moce są wystarczające. Ewentualnie zweryfikuj granice istniejących regionów gospodarki odpadami. Proste, pra(...)

»

Czekając na dobrą zmianę

Tak skrajne stawianie spraw przypomina atmosferę walki ze smokiem – z jednej strony dyskutanci liczą na szybkie zabicie groźnego stwora i pozbycie się problemu, z drugiej natomiast problem lekceważą, tłumacząc, że smoka w ogóle nie ma i że to bajka. Takie podejście – jedno i drugie – nie rozwiązuje problemu, bo wszyscy mamy świadomość tego, że jest on bardzo poważny, a jednocześnie, że nie ma szybkich recept na jego rozwiązanie.

Nie bardzo rozumiem tych, k(...)

»

Powrót do centrum

Nie ma w środowisku urbanistów, architektów i włodarzy miast uzgodnionego pojęcia „centrum miasta”. Nieznany jest nam stan docelowy miasta, zwłaszcza jeśli mówimy o mieście jako kategorii społecznej czy ekonomicznej – pewnym konstrukcie cywilizacyjnym, związanym z ewolucją człowieka. Pojęcie „centrum” jest jednak inspirujące, ponieważ może być źródłem wiedzy niezbędnej do budowania lepszej przyszłości. Środowisko miejskie kształtuje system wartości w inter(...)

»

2015 rok w ciepłownictwie(...)

Według ekspertów, sprawnie funkcjonujący aparat ustawodawczy państwa musi być oparty na ścisłych zasadach tworzenia legislacji. Bazę powinny stanowić dokumenty strategiczne wyznaczające kierunki działań. Na ich podstawie winny być tworzone akty prawne, w oparciu o które w miarę potrzeby będą rozpisywane szczegółowe programy funkcjonalne. Z racji przynależności Polski do UE zawsze musimy rozpatrywać dwa poziomy legislacji – unijny i krajowy, gdyż przy tworzeniu prawa r(...)

»

Obciążenia dla JST

Zarząd Związku podczas posiedzenia w Gliwicach 11 grudnia 2015 r. negatywnie zaopiniował proponowane w projekcie ustawy o ochronie praw lokatorów (druk sejmowy nr 74) bezterminowe wydłużenie obowiązku dostarczania przez gminę lokali zastępczych i pokrywania kosztów przeprowadzki najemcom budynków stanowiących własność osób fizycznych w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki takich nieruchomości.

Wydłużenie tego przepisu godzi w samych mieszkańców. Dop(...)

»

Ile kasy w systemie?

Nie znam się na służbie zdrowia ani na edukacji, ale mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że brak kasy w systemie gospodarki odpadami komunalnymi prowadzi do patologii i jego samozaprzeczenia z punktu widzenia założonych celów (porównując do wymienionej już tu służby zdrowia – to tak, jakby wszystkie zabiegi terapeutyczne zredukować nieoficjalnie, ale całkiem praktycznie, do… eutanazji). Przedstawimy przyczyny i szybko kroczące konsekwencje. Kwoty, którymi się posłuży(...)

»

Potrzeba więcej czasu

W tym celu zwróciliśmy się z odpowiednim apelem do ministra środowiska, ministra gospodarki, a następnie ministra rozwoju. W opinii Izby, wprowadzanie 1 stycznia 2016 r. kryteriów dopuszczania odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14 i 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia z 1 stycznia 2016 r., jest niemożliwe do realizacji w ciągu najbliższych lat. W kraju wyt(...)

»

Zmiany w Prawie wodnym

Sejm postanowił, że istniejące mapy zagrożeń powodziowych, na których zaznaczone są newralgiczne tereny, są niedokładne, zawierają liczne błędy i do czasu opracowania nowych map nie będzie się zmuszać samorządów do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina ma prawo podjąć sama decyzję, czy dany obszar przewidziany pod zabudowę pozostawić jako teren budowlany, czy jako obszar zalewowy. Podejmując decyzję, bierze jednak na siebie obowiązek odszkodowaw(...)

»

Polecane artykuły

Kontrowersje wokół spalar(...)

„Spalarnia odpadów w Poznaniu – od planów do realizacji” – pod takim tytułem 17 lutego br. odbyło się w Poznaniu XVII Wielkopolskie Forum Ekologiczne. Wzięło w nim udział ok. 250 osób, przedstawicieli zarówno świata nauki, jak i praktyków zajmujących się kwestiami zagospodarowania odpadów, a także mieszkańców dwóch rejonów, w których możliwa jest lokalizacja spalarni. Pełna sala najlep(...)
»

Paczkarki

  Nie są koniecznym elementem wyposażenia przedsiębiorstw prowadzących skup lub przerób złomu oraz demontaż pojazdów i innych urządzeń. Jednak są stosowane w zakładach zbierających złom w celu lepszego wykorzystania ładowności pojazdów (obniżenia kosztów transportu) i w zakładach przetwórczych dla przyspieszenia załadunku do pieca.   Paczkarki są maszynami do pakowania (zagęszczania) zło(...)
»