E-czytelnia

E-czytelnia - internetowe archiwum wydawnictw komunalnychProgram ochrony środowiska

Zenon Świgoń Trwają przepychanki międzyresortowe dot. kształtu i zawartości programów ochrony środowiska na szczeblu lokalnym. Prawdopodobnie w ministerstwach znowu obudzą się za późno, tym razem z powodu ustawowego terminu wykonania programów w powiatach. Chyba, że „na górze” chodzi o pokazanie nowym starostom kto tu rządzi. Zgodnie z zapisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU Nr 62/2001 poz. 627), na samorządy wszystkich szczebli został nałożony obowiązek sporządzenia programów ochrony środowiska. W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska, w przypadkach wskazanych Ustawą lub przepisami szczególnymi, programy winny być uchwalane w drodze aktu prawa miejscowego. Zostały również określone terminy uchwalenia miejscowych programów ochrony środowiska. Dla powiatów jest to termin nieprzekraczalny - 30 grudzień 2003 r. a dla gmin 30 czerwiec 2004 r. Można wyróżnić obszary środowiska przyrodniczego, które winny i muszą być brane pod uwagę w takim opracowaniu. Miejscowe warunki przyrodnicze, stan aktualny i potrzeby środowiska dokonują rzeczywistej weryfikacji szczegółowości opracowania w poszczególnych dziedzinach. Ogólnie w wykonywanych programach ochrony środowiska można wyodrębnić następujące dziedziny: ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona przed polami elektromagnetycznymi, ochrona kopalin, ochrona zwierząt oraz roślin. W całości opracowania trzeba uwzględniać wykonane już programy ochrony środowiska dla obszarów większych. Nadrzędnym opracowaniem są dokumenty wykonane dla całego państwa. Cele i zadania ujęte w „Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” oraz w „Programie wykonawczym do II Polityki ekologicznej państwa”, tabele przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych winny być wykorzystywane przy sporządzaniu powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Opracowania wykonane dla gmin muszą uwzględniać uwarunkowania, wytyczne i limity wymienione w programach ochrony środowiska wykonanych dla większych obszarów. Równocześnie przy wykonywaniu programów dla obszarów większych muszą zostać uwzględnione specyficzne warunki rozwojowe właściwe dla obszarów mniejszych. Limity krajowe i ich podział Nie przewiduje się żadnej procedury odgórnego ustalania limitów gminnych. Wymienione limity są więc jedynie wytycznymi dla gmin. Zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. Ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. Ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 roku i 25% do 2000 r. Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych. Pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych. Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchn(...)


comments powered by Disqus