E-czytelnia

E-czytelnia - internetowe archiwum wydawnictw komunalnychParametry technologiczne i zasady obliczania reaktorów z osadem czynnym

Parametry technologiczne osadu czynnego to wartości liczbowe czynników, wpływających na przebieg oczyszczania metodą osadu czynnego. Sposoby wyrażania i obliczania istotnych parametrów osadu czynnego powinny się mieścić w ustalonym zakresie. Ma to decydujący wpływ na przebieg oczyszczania ścieków. Obciążenie osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń organicznych (A´) jest określane wielkością ładunku zanieczyszczeń organicznych, mierzonego w kg BZT5 na dobę (ŁBZT5), przypadającego na 1 kg suchej masy osadu (G): [kg BZT5/kg s.m. · d]         (1) gdzie: ŁBZT5 w kg BZT5/d, G w kg s.m. W wielu krajach wartość obciążenia osadu podaje się w stosunku do suchej masy organicznej (s.m.o) w osadzie czynnym, wychodząc z założenia, że jest ona wprost proporcjonalna do ilości żywych mikroorganizmów w osadzie czynnym. Zawartość suchej masy organicznej w masie osadu czynnego wynosi 60-100% suchej masy, najczęściej 70%. Przyjmując za wiarygodną tę ostatnią wartość, obciążenie osadu (X), odniesione do suchej masy organicznej, wyniesie: X = 1,43 · A´ [kg BZT5/kg s.m.o. · d]          (2) Stężenie osadu czynnego (Z) w reaktorze z osadem czynnym jest określane ilością suchej masy osadu (G w kg s.m.), przypadającej na objętość reaktora (VR w m³): [kg s.m./m3]        (3) Wartości parametru Z zależą od zakresu oczyszczania ścieków oraz od tego, czy oczyszczanie biologiczne jest poprzedzone osadnikiem wstępnym (tab.1). Tab. 1. Stężenie osadu czynnego w reaktorach z osadem czynnym Wiek osadu Wiek osadu czynnego (WO) jest traktowany jako przeciętny czas przebywania cząstki osadu w reaktorze biologicznym. Powszechnie jest on wyrażany jako stosunek masy osadu zawartego w reaktorze do dobowej suchej masy osadu, odprowadzanego z układu oczyszczania: [d]         (4) gdzie: Z w kg s.m./m³ VR w m³, ΔG – sucha masa osadu odprowadzanego z układu oczyszczania (kg s.m./d). Według zaleceń niemieckich, wiek osadu powinno się określać zgodnie ze wzorem: [d]         (5) gdzie: QN – dobowa objętość osadu nadmiernego (m³/d), ZN – stężenie osadu nadmiernego (kg s.m./m³), Qdśr – średnia dobowa ilość ścieków (m³/d), Zk (...)


comments powered by Disqus