E-czytelnia

E-czytelnia - internetowe archiwum wydawnictw komunalnychWpływ wód opadowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych na wody powierzchniowe

Specyfika oddziaływania wód opadowych odpływających z terenów zurbanizowanych na zanieczyszczenie odbiorników polega na dopływie znacznych ładunków zanieczyszczeń w krótkim czasie. Udział wód opadowych w zanieczyszczeniu odbiorników wskazuje wyraźnie na niekorzystny wpływ tego źródła zanieczyszczeń na środowisko wodne. Zanieczyszczenia powierzchni terenów, w szczególności po długim okresie pogody suchej, powoduje, że w pierwszej fazie spływu wód opadowych występują bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń. Wówczas stwierdza się zanieczyszczenie wód i osadów dennych w odbiornikach, głównie ołowiem i substancjami ropopochodnymi związanymi z zawiesiną ogólną. Zanieczyszczenia te wpływają niekorzystnie na procesy samooczyszczania wód w odbiornikach. Wprowadzenie mechanicznego oczyszczania i retencjonowania wód opadowych ogranicza zarówno niekorzystne oddziaływania, jak i zamulanie odbiorników. Warunki ochrony wód powierzchniowych w przepisach prawnych Przy wprowadzaniu wód opadowych z powierzchni szczelnych do wód powierzchniowych należy uwzględniać wymagania określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych. Wody opadowe odprowadzane z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych mogą być wprowadzane do wód powierzchniowych, jeżeli spełnią określone rozporządzeniem Ministra Środowiska1 wymagania w odniesieniu do dopuszczalnych stężeń normowanych wskaźników zanieczyszczeń. Jednocześnie należy brać pod uwagę ograniczenia wynikające z art. 39 ustawy Prawo wodne2. Należy również zapewnić, aby wody w odbiorniku, w zależności od potrzeb, nadawały się w szczególności do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia3, rekreacji lub uprawiania sportów wodnych4, bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, umożliwiających ich migrację5. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska6 ochrona zasobów środowiska jest realizowana poprzez określenie standardów jakości środowiska oraz kontrolę ich osiągania, a także podejmowanie działań służących ich nieprzekraczaniu lub przywracaniu oraz poprzez ograniczanie emisji. Elementy oceny Do oceny oddziaływania wód opadowych, a następnie przedstawienia sposobów ograniczania ich negatywnego wpływu na środowisko wodne niezbędne jest określenie parametrów ilości i jakości wód opadowych, warunków odprowadzania do odbiorników i wymagań ekologicznych. Warunki odprowadzania wód opadowych do odbiorników wynikają z charakterystyk, które obejmują analizę przepływów miarodajnych i przepustowości koryta, analizę stanu ekologicznego i sposobu użytkowania wód oraz standardów dla wód opadowych wprowadzanych do środowiska. Konieczne jest określenie natężenia odpływu wód opadowych z analizowanej zlewni oraz ich zanieczyszczenia. W prognozie jakości wód opadowych należy uwzględniać wszystkie czynniki mające wpływ na skład i stężenie zanieczyszczeń. Wyznaczone parame(...)


comments powered by Disqus