Mikroorganizmy występujące w wodzie


Badając wodę pod względem bakteriologicznym, należy określić także liczbę kolonii bakterii heterotroficznych (liczbę jednostek tworzących kolonie – JTK: colony forming units – CFU) w ustalonej objętości wody. Zasadniczo wyróżnia się trzy grupy badanych bakterii występujących w środowisku: psychrofilne (zimnolubne), mezofilne (umiarkowanych temperatur) i termofilne (ciepłolubne).

Czynnikiem decydującym o przynależności mikroorganizmów do danej grupy jest temperatura. K(...)